Voorlopig bezwaarschrift

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) voor het opstellen van een voorlopig bezwaarschrift. Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Eigen naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Eventueel telefoonnummer en e-mail adres]

[Naam bestuursorgaan*]
[Afdeling (indien van toepassing)]
[T.a.v. (indien van toepassing)]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats, datum]

Betreft: bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil bezwaar maken tegen het besluit van [datum]. U ontvangt met dit bezwaarschrift een kopie van het besluit. Het kenmerk van de beslissing is [nummer].

Ik verzoek u mij, naast een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift, op grond van art. 6:6 Awb een redelijke termijn te stellen waarbinnen de nadere gronden van het bezwaarschrift kenbaar moeten worden gemaakt.

Tevens wens ik van u het dossier te ontvangen. Na ontvangst van het dossier, zal ik de redenen van mijn bezwaar verder aanvullen. Ik verzoek u om mij hiervoor 4 weken de tijd te geven, na ontvangst van het dossier. Voor zover hier kosten aan verbonden zijn, verzoek ik u, alvorens u de stukken naar mij toestuurt, eerst telefonisch contact met mij op te nemen.

Hoogachtend,

[Handtekening]

[Naam]

Bijlage: kopie van het besluit

* Onderaan het besluit staat bij wie u bezwaar kunt indienen en op welke termijn