Ingebrekestelling factuur

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.). Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Naam schuldeiser]
[Straatnaam Huisnummer]
[Postcode Plaats]
[T.a.v. Contactpersoon, indien van toepassing]

Kenmerk: [kenmerk, indien van toepassing]
Inzake: factuurnummer [factuurnummer]

[Plaats, datum]

Geachte heer/ mevrouw,

In navolging op de factuur van [datum] met factuurnummer [factuurnummer], hebben wij geconstateerd dat het uitstaande bedrag van €[bedrag] nog niet door u is voldaan. Tevens hebben wij geen enkele reactie van u mogen ontvangen op onze brief van [datum] waarin u reeds om betaling werd gevraagd.

Wij stellen u nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op rekeningnummer [IBAN rekeningnummer] met als betalingskenmerk [betalingskenmerk].

Als wij het uitstaande bedrag niet binnen de aangegeven termijn ontvangen, zien wij ons helaas genoodzaakt om onze vordering op u uit te besteden aan onze incasso-partner [Naam incassobureau] te [vestigingsplaats].

De kosten die bij deze uitbesteding worden gemaakt komen in dat geval voor uw rekening.

Erop vertrouwende u het uitstaande bedrag spoedig zult voldoen,

Hoogachtend,

[Naam schuldeiser]

 

[Handtekening]