Algemene begrippen

Op deze pagina vindt u een algemene begrippen met betrekking tot de rechtsbijstand.

Arbitragekosten

Kosten die gemaakt worden voor een bemiddelingsproces. Bemiddelingskosten

Dekkingsgebied

Het gebied waarbinnen u aanspraak kunt maken op uw rechtsbijstandverzekering

Eigen risico

Dat deel van de kosten die u eerst zelf dient de betalen voordat uw verzekeraar overgaat tot het vergoeden van de kosten

Externe kosten

Tot externe kosten worden onder meer de kosten voor arbitrage, een advocaat, een mediator en de kosten voor de gerechtelijke procedure(s) waaronder ook de proceskosten en getuigkosten vallen.

Franchise

Het drempelbedrag waaraan qua financieel belang minimaal moet worden voldaan voordat de verzekerde aanspraak kan maken op de rechtsbijstandverzekering.

Mediation

Een bemiddelingspoging onder leiding van een onafhankelijke mediator, waarbij de betrokken partijen proberen om zonder tussenkomst van een rechter zelf tot een oplossing voor het betreffende geschil te komen.

Mediator

Een onafhankelijke tussenpersoon die de bemiddelingspoging(en) van de conflicterende partijen leidt, met als doel om een geschil zonder tussenkomst van een rechter op te lossen.

Onvermogendekking

In het geval het niet duidelijk is wie aansprakelijk is voor de geleden schade, of wanneer de geleden schade niet verhaald kan worden op de aansprakelijke partij, krijgt de gedupeerde partij de materiële schade van de eigen rechtsbijstandverzekering vergoed. Deze vergoeding is aan een maximum gebonden dat in de polisvoorwaarden staat omschreven.

Rechtsbijstandverzekering

Een verzekering die juridische kosten dekt en rechtshulp biedt in conflictsituaties

Module

Het terrein waarop uw rechtsbijstandverzekering van toepassing is.

Module basis

De basisverzekering onder de rechtsbijstandverzekeringen. Deze module voorziet in juridische ondersteuning bij conflicten waar u en uw gezin als consument bij betrokken kunnen raken

Module inkomen

Deze module biedt dekking bij geschillen die betrekking hebben op uw inkomen en uw situatie als werknemer

Module verkeer

Deze module biedt dekking bij geschillen die ontstaan terwijl u deelneemt aan het verkeer. De dekking kan betrekking hebben op de vergoeding van materiële schade, maar ook op kosten die eventuele strafvervolging met zich mee kunnen brengen

Module woning

Deze module biedt dekking bij conflicten die betrekking hebben op uw woning

Verzekeringsgebied

Het (topografische) gebied waarbinnen u aanspraak kunt maken op uw rechtsbijstandverzekering.