Definitief bezwaarschrift

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.). Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Eigen naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Eventueel telefoonnummer en e-mail adres]
[Naam bestuursorgaan*]
[Afdeling (indien van toepassing)]
[T.a.v. (indien van toepassing)]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats, datum]
Betreft: bezwaarschrift tegen het besluit van (datum)

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het besluit van [datum]. U kunt een kopie van de beslissing vinden in de bijlage. Tegen deze beslissing heb ik het volgende bezwaar:
[Probeer binnen 10 regels uit te leggen waarom u het niet met de beslissing eens bent]

Ik ben van mening dat de beslissing als volgt zou moeten zijn: [ probeer in 4 regels uit te leggen wat de beslissing had moeten zijn]

Daarnaast wil ik graag mijn bezwaren nader toelichten in een hoorzitting. Ook wil ik in aanmerking komen voor vergoeding van de wettelijke rente over de niet of te laat betaalde [uitkering/vergoeding] en voor de eventuele kosten die ik voor de bezwaarprocedure maak.

Tot slot verzoek ik u te wachten met het uitvoeren van de beslissing totdat u een nieuwe beslissing op mijn bezwaarschrift hebt genomen.

Ik wacht uw verdere berichtgeving af.
Hoogachtend,
[Handtekening]
[Naam]

Bijlage: Kopie van het besluit
* Onderaan het besluit staat bij wie u bezwaar kunt indienen en op welke termijn