Bezwaarschrift ontslag

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) voor het opstellen van een bezwaarschrift ontslag. Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Naam Werknemer]
[Straatnaam Huisnummer]
[Postcode Plaats]
[E-mailadres, indien gewenst]

[Naam Werkgever]
[Straatnaam Huisnummer]
[Postcode Plaats]
[T.a.v. Contactpersoon]
Betreft: ontslag

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/ mevrouw,

In navolging op ons gesprek van [datum], waarin u mij op de hoogte stelde van mijn ontslag, teken ik bij dezen bezwaar aan tegen het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Als reden voor mijn ontslag geeft u [reden].

Ik ben echter van mening dat de reden die u aanhaalt geen gegronde reden is voor het termineren van de arbeidsovereenkomst. [Uitleggen waarom u dit vindt]

Derhalve verzoek ik u dan ook vriendelijk, doch dringend uw voornemen tot het beëindigen van mijn arbeidscontract te herzien. Voorts wil ik u verzoeken mij hier schriftelijk over te informeren.

In afwachting van uw respons verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

[Naam Werknemer]

[Handtekening]