Arbeidscontract

Bij een arbeidsrelatie krijgt u te maken met arbeidscontracten. Wat houdt een contract met proeftijd in? En hoe kunt u een arbeidscontract beëindigen?

Contract met proeftijd

Het is niet ongebruikelijk dat er een proeftijd wordt opgenomen in een arbeidscontract. In de wettelijke regels met betrekking tot proefperiodes staan onder meer het volgende vermeld:

  • Een proeftijd moet altijd door middel van schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.
  • De proeftijd moet zowel voor de werkgever als voor de werknemer hetzelfde zijn.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor een periode van minder dan twee jaar, bedraagt een proeftijd maximaal één maand.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor een periode van twee jaar of langer bedraagt een proeftijd maximaal twee maanden.
  • Een overeengekomen proeftijd, langer dan de maximaal toegestane proeftijd kan wettelijk nietig worden verklaard. In dat geval is er dus geen sprake van een geldige proeftijd.
  • Wanneer in een geldige CAO andere afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de maximale proeftijd, dan kan van de eerder genoemde regels worden afgeweken.
  • Binnen een geldige proeftijd geldt er voor zowel de werknemer als de werkgever geen opzegverbod. Voor het aflopen van de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst dus gewoon worden opgezegd.
  • Een werkgever mag nooit een arbeidsovereenkomst beëindigen om redenen die als discriminerend kunnen worden beschouwd. Deze regel is ook van kracht gedurende de proeftijd.

Contract beëindigen

Binnen de proeftijd kunt u uw baan zonder problemen opzeggen. In dit geval dient u uw werkgever schriftelijk mede te delen dat u de arbeidsovereenkomst opzegt.

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan hangt het er van af of er een beëindigingsbeding is opgenomen in het contract. Is dit niet het geval, dan dient u de overeengekomen periode vol te maken.

Indien u met uw werkgever tot een oplossing kunt komen waar u beiden mee akkoord kunnen gaan, dan staat het u vrij om van deze regel af te wijken. Maakt u zonder nadere afspraak niet de overeengekomen periode vol, dan bent u als werknemer schadeplichtig.

Bent u voor onbepaalde tijd in dienst, dan kan na wederzijds overleg en goedvinden de arbeidsrelatie worden beëindigd. Als werknemer kunt u ook de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen.

Wanneer er geen goede overeenstemming gevonden kan worden tussen werknemer en werkgever, dan kan een arbeidscontract ook door een kantonrechter worden ontbonden.