Arbeidsconflicten

Op het werk kunnen diverse arbeidsconflicten ontstaan, waarbij het handig is om te weten wat u kunt doen. Zo kunt u bijvoorbeeld door een collega worden lastig gevallen, of op staande voet ontslagen worden.

Ik word lastiggevallen door een collega op het werk. Wat kan ik doen?

Uw werkgever hoort er doorgaans voor te zorgen dat zijn of haar werknemers hun werk in een prettige en veilige omgeving kunnen doen. Wanneer dit niet het geval is, bijvoorbeeld doordat u wordt lastiggevallen door een collega, dan is het aan te raden dit in de eerste plaats zo snel mogelijk te melden aan uw werkgever.

Wanneer uw werkgever geen actie onderneemt naar aanleiding van uw melding, of u wordt juist door uw werkgever zelf lastiggevallen, dan kunt u contact opnemen met de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). U kunt hen schriftelijk verzoeken om een onderzoek in te stellen naar aanleiding van uw klacht. Wanneer de CGB daarbij tot de conclusie komt dat uw klacht gegrond is, dan kan in rechte worden gevorderd dat de intimiderende handelingen onrechtmatig worden verklaard.

Wanneer de CGB u geen gelijk geeft, dan kunt u als vervolgstap uw klacht aan de rechter voorleggen. De kans is echter groot dat dat de rechter het oordeel van de CGB overneemt.

Ontslag op staande voet

U kunt een ontslag op staande voet laten toetsen door een kantonrechter. In het geval de kantonrechter na beoordeling van de zaak van mening is dat het ontslag “kennelijk onredelijk” is dan kan hij of zij twee dingen besluiten: u krijgt een schadevergoeding of de arbeidsovereenkomst wordt hersteld.

Bij het toetsen of het ontslag op staande voet terecht was of niet, zal de kantonrechter bekijken of er aan diverse criteria is voldaan. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de evenredigheid tussen het ontslag en de aanleiding. Zo zal incidenteel te laat op het werk komen geen gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet. Maar komt u, ondanks meerdere waarschuwingen, structureel te laat dan kan de rechter in het voordeel van uw werkgever beslissen.