Vormen van schade

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.

Materiële schade

Materiële schade (ook wel vermogensschade) is wellicht het meest ‘tastbaar’. Het heeft betrekking op schade waarbij de grootte van het nadeel direct kan worden uitgedrukt in geld. En in tegenstelling tot datgene dat het begrip misschien doet vermoeden, kan materiële schade ook betrekking hebben op schade aan personen. Want ook zaken als medische kosten en verlies van inkomsten kunnen worden uitgedrukt in geld

Tot de categorie “materiële schade” wordt doorgaans gerekend zaakschade (schade aan fysieke voorwerpen), letselschade (schade aan personen) en economische schade. Een voorbeeld van economische schade: op een internationaal vliegveld wordt gestaakt waardoor vrachtvliegtuigen niet worden gelost of geladen. Importeurs en exporteurs van bederfelijke goederen kunnen daardoor hun goederen niet op tijd vervoeren naar hun afnemers. De bedorven goederen kunnen niet meer worden verkocht wat uiteraard een flink verlies voor de leveranciers betekent.

Immateriële schade

Immateriële schade (ook wel persoonsschade) is minder makkelijk aanwijsbaar. Het betreft de schade die voortkomt uit geestelijke pijn (gemis, verdriet, verlies van levensvreugde), oftewel “smart”. De vergoeding van immateriële schade noemt men dan ook “smartengeld”. Voorbeelden van immateriële schade: aantasting van een goede reputatie, imagoschade, geestelijk trauma. Immateriële schade is veel lastiger uit te drukken in geld.

Gevolgschade

Nadeel dat voortkomt uit schade die op een eerder moment is geleden. Voorbeeld: een brand in een appartement kon geblust worden voordat het vuur oversloeg naar naastgelegen appartementen. Deze andere appartementen zijn weliswaar niet aangetast door het vuur zelf maar hebben wel rookschade geleden, evenals waterschade door de bluswerkzaamheden.

Vertragingsschade

Benadeling door vertraging van bepaalde zaken. Een klant betaalt een rekening veel te laat. Al die tijd loopt de leverancier rente mis die hij of zij zou kunnen ontvangen wanneer het verschuldigde bedrag op een bankrekening gestort zou zijn.

Vervangingsschade

Wanneer schade dusdanig onherstelbaar is dat bepaalde zaken vervangen moeten worden.