Opzegging huurcontract

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.). Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Eigen naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Naam verhuurder]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats, datum]
Betreft: Opzegging huurcontract [adres]

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief zegt ondergetekende, [naam] met ingang van [datum] de huur op van de woning op het volgende adres:

[adres]

Na opzegging is ondergetekende op [nieuw adres] te bereiken.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van de opzegging van de huurovereenkomst per post op bovengenoemd adres.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Handtekening]