Skip to Content

Bezwaar huurverhoging

Download deze brief

[Eigen naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Naam verhuurder]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats, datum]
Betreft: Bezwaar tegen huurverhoging [adres, huur- of relatienummer wanneer deze bekend is]

Geachte heer/mevrouw,
Op [datum] heeft u mij er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat u de huur van mijn woning aan de [adres] wilt verhogen. De huidige huur van deze woning bedraagt [prijs]. Met de voorgestelde verhoging zou de huur [het nieuwe bedrag] bedragen.
Door middel van deze brief teken ik echter formeel bezwaar tegen uw huurverhoging aan. De verhoging is onterecht vanwege het volgende:

[Kies de punten die in uw geval van toepassing zijn]

  • U heeft de huur eerder dit jaar al verhoogd.
  • U overschrijdt hiermee de maximale huurgrens.
  • U bent te laat met het voorstellen van een eventuele huurverhoging.
  • Uw voorstel bevat een aantal cruciale fouten, zoals [voorbeelden].
  • Uw huurverhoging bedraagt meer dan het wettelijk toegestane percentage.

Totdat ik een reactie van u ontvang, die ik binnen uiterlijk twee weken na dagtekenen wens te ontvangen, zal ik het huidige huurbedrag blijven betalen. Ik ga ervan uit dat voorgestelde verhoging niet wordt doorgevoerd of in ieder geval zal worden aangepast. Indien u in gebreke bent bij het tijdig reageren, of wanneer u mijn verzoek om de huurverhoging aan te passen of af te schaffen negeert, dan zal ik de kwestie ter beoordeling voorleggen aan de huurcommissie.

Hoogachtend,

[handtekening]
[Naam]

[Bijlagen van informatie die relevant is voor de kwestie]

Back to top