Waar moet een BAS of BSA aan voldoen?

Een BAS of BSA moet ten minste aan de volgende eisen voldoen:

  • Het betreft in beide gevallen een bindend negatief studieadvies voor een opleiding dat alleen gegeven mag worden na goedkeuring van het bestuur van de onderwijsinstelling waartoe de opleiding behoort. Is een BAS of BSA afgegeven zonder toestemming van het College van Bestuur, dan is het studieadvies niet rechtsgeldig.
  • Een BAS of BSA mag alleen worden gegeven als het enkel de student valt aan te rekenen dat hij of zij niet heeft voldaan aan de eisen voor de betreffende studie. Dit betekent dat een dergelijk bindend studieadvies niet gegeven mag worden als de opleiding aantoonbaar te wensen over heeft gelaten op het gebied van onder meer studeerbaarheid en studiebegeleiding.
  • De onderwijsinstelling is verplicht om de betreffende student, voorafgaand aan het afgeven van een negatief bindend studieadvies, ruim van te voren te attenderen op het feit dat de behaalde studieresultaten op dat moment onvoldoende zijn. De student moet voldoende gelegenheid krijgen om de resultaten alsnog te verbeteren om zo te voorkomen dat hij of zijn een BAS of BSA krijgt.
  • Wanneer een onderwijsinstelling overweegt om een student een bindend negatief studieadvies te geven, dan heeft de betreffende student altijd recht op een gelegenheid om gehoord te worden.
  • Een onderwijsinstelling is verplicht om studenten voor aanvang van de studie duidelijk op de hoogte te stellen dat er bindende studieadviezen gehanteerd worden binnen de betreffende opleiding.
  • De persoonlijke omstandigheden van de student moeten meegenomen worden in de overweging om al dan niet een negatief bindend studieadvies af te geven. Alleen factoren die van invloed zijn op de behaalde studieresultaten en -voortgang mogen de basis zijn voor de afgifte van een BAS of BSA. Voorbeelden van persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de studievoortgang zijn ziekte, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden. Ook lidmaatschap van een raad van de betreffende HBO-instelling of universiteit is een persoonlijke omstandigheid die meetelt. Let op: Als een student aan ziet komen dat hij of zij in een situatie terecht komt die van invloed kan zijn op de studieresultaten en de studievoortgang, dan is hij of zij verplicht om dit zo snel mogelijk te melden aan de studieadviseur. Het is dus niet verstandig om hiermee te wachten tot het einde van het studiejaar.

Bezwaar op BAS of BSA

BAS staat voor Bindend Afwijzend Studie Advies. BSA staat voor Bindend Studie Advies.

Wanneer je niet voldoet aan de eisen die voor je studie worden gestelt, dan kan de onderwijsinstelling waaraan je studeert je de toegang tot de (rest van) studie ontzeggen. Kun je echter aantonen dat gegronde redenen de oorzaak zijn geweest van het feit dat je niet aan de eisen hebt kunnen voldoen, dan kun je bezwaar maken tegen de BAS of BSA die je hebt gekregen.

Let op: zorg ervoor dat je altijd binnen de officiële termijn je bezwaar indient. Deze termijn is vaak kort dus zorg dat je er op tijd bij bent. Dien je je bezwaar in na het aflopen van de termijn, dan ben je afhankelijk van de welwillendheid van je HBO of universiteit. Een onderwijsinstelling heeft na het verstrijken van de bezwaartermijn namelijk geen enkele verplichting meer om je bezwaar in behandeling te nemen.