Wie is verantwoordelijk voor onderhoud?

Als het gaat om groot onderhoud aan de gehuurde woonruimte, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de verhuurder.

Hij of zij is bijvoorbeeld verplicht om zorg te dragen herstel van schade na lekkage, voor onderhoud aan kozijnen, vervanging van sloten en deuren of renovatie van de gevels. Maar ook zaken als vervanging van een kapotte verwarming, douchkop of toiletpot komen voor rekening van de verhuurder.

Klein en dagelijks onderhoud

Klein en dagelijks onderhoud, evenals herstel van schade die je zelf hebt veroorzaakt, komen voor jouw rekening als huurder zijnde. Indien de verhuurder deze kleine dagelijkse reparaties ook verzorgt, dan mag hij of zij de kosten hiervoor aan jou doorberekenen als servicekosten. In dit geval moeten jij en je verhuurder dit wel vooraf expliciet zo hebben afgesproken.

Kijk voor meer informatie over het onderhoud van een gehuurde woning op de website van de Rijksoverheid.

Geschil over het onderhoud?

Ontstaat er toch een geschil over het onderhoud van de gehuurde woonruimte dan kun je als huurder naar de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van je gemeente stappen. De gemeente zal (indien je klacht als gegrond wordt beschouwd) een brief naar de verhuurder sturen met daarin het verzoek om alsnog het onderhoud uit te voeren.

Geeft je verhuurder hier geen gehoor aan dan kan de gemeente besluiten om zelf de reparaties uit te voeren en vervolgens de kosten te verhalen op de verhuurder. Een tweede optie is dat je het geschil voorlegt aan de rechter.

Indien deze jou als huurder in het gelijk stelt, dan kan de verhuurder op verschillende manieren gedwongen worden om alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen:

  • De verhuurder kan gevraagd worden om een deel van het huurcontract te ontbinden. In dit geval betekent het meestal dat de verhuurder slechts een deel, of zelfs helemaal geen huur mag innen zolang hij of zij de verplichtingen met betrekking tot het onderhoud en/of de reparaties niet is nagekomen.
  • De verhuurder kan een dwangsom opgelegd krijgen wanneer hij of zij in gebreke blijft
  • De huurder kan een machtiging krijgen om de zelf de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren, of om iemand daarvoor in te huren. De kosten hiervan kan de huurder vervolgens verhalen op de verhuurder. De huurder en verhuurder kunnen (in overleg met de rechter) overeen komen om deze kosten te verrekenen met de huur.