DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het overheidsorgaan dat verschillende onderwijswetten en onderwijsregelingen uitvoert.

Een aantal taken van DUO is het verstrekken van studiefinanciering aan studenten, het innen van collegegeld, verstrekken van budget aan onderwijsinstellingen en het erkennen van diploma’s.

Als student heb je een aantal rechten, zo kun je bezwaar maken op bepaalde besluiten van DUO. DUO hanteert een bepaalde bezwaartermijn waarin je bezwaar kunt maken op beslissingen van DUO. Je kunt gebruik maken van rechtsbijstand om advies in te winnen. De kosten hiervoor kun je verzekeren met een rechtsbijstandverzekering.

Bezwaar op besluit DUO

Doorgaans heb je de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen een besluit van DUO. In de brief waarin DUO het betreffende besluit kenbaar maakt staat normaal gesproken ook een bezwaartermijn vermeld, evenals een adres waarnaar je je bezwaar kunt versturen.

Wanneer je bezwaar wordt afgewezen door DUO, dan kun je ook nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. Het is sterk aan te raden je hierbij te laten adviseren door een juridisch adviseur of een advocaat.

NB: staat er in de brief van DUO geen bezwaartermijn en -adres vermeld, dan kan het zijn dat men is vergeten om dit te vermelden of dat het een besluit betreft waarbij het niet mogelijk is om bezwaar tegen te maken. Neem indien nodig in dit geval contact op met het rechtsbureau.

Bezwaar na bezwaartermijn DUO

In principe geldt dat DUO niet verplicht is om je bezwaar in behandeling te nemen op het moment dat deze na het verstrijken van de bezwaartermijn wordt ingediend. In het geval van grote onjuistheden kun je schriftelijk vragen of de beslissing alsnog kan worden herzien. Het is dan echter nog steeds aan DUO om te beslissen of ze je vraag om herziening honoreren of niet.

Alleen bij overmacht en zeer uitzonderlijke omstandigheden kan er sprake zijn van een “verschoonbare termijnoverschrijding”. In dat geval is een instantie (zoals bijvoorbeeld DUO) verplicht om je bezwaar ook na het verstrijken van de bezwaartermijn in behandeling te nemen. Of er sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding wordt per zaak bepaald.