Onderzoek Huurgeschillen (2017)

Conflict met de huisbaas

De relatie die een huurder heeft met zijn of haar huisbaas kan van grote invloed zijn op het woongenot. Het komt echter vaak voor dat de huurder en de huisbaas met elkaar in conflict raken over woning-gerelateerde zaken, zoals onderhoud, huur en opzegtermijnen.

Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) deed onderzoek naar deze conflicten tussen huurder en huisbaas. Hierbij heeft het informatiecentrum 1.003 Nederlanders ondervraagd over de relatie met hun huisbaas, het soort conflict, en de uiteindelijke oplossing.

Bijna één derde van Nederlandse huurders heeft een conflict gehad

32,9% van de Nederlanders met een huurwoning heeft wel eens een conflict gehad met de huisbaas. Hierbij gaat het vaak om de volgende punten van ergernis:

 • Achterstallig onderhoud
 • Geschil over de kosten van een verbouwing
 • Huurverhoging
 • Naverrekening na opzegging van de huur
 • Onaangekondigd betreden
 • Onenigheden rondom de borg
 • Opzegtermijn van de huur
 • Woongenot-beperkende factoren, zoals geluidsoverlast, overlast van buren

Achterstallig onderhoud meest-voorkomende conflict

In 37,7% van de conflictsituaties is achterstallig onderhoud de oorzaak van het geschil. Hiermee is achterstallig onderhoud de voornaamste reden voor een conflict tussen huurder en huisbaas. Andere redenen die vaak voorkomen zijn:

 • Huurverhoging (22,0%)
 • Onaangekondigde betreding van de woning (15,1%)
 • Hoge borgbedragen of geen teruggave van de borg  (13,2 %)
 • Woongenot-beperkende factoren (11,9%)

  Meest voorkomende problemen

Huurconflicten bij mannen en vrouwen

Over het algemeen hebben ongeveer evenveel mannen (32,9%) als vrouwen (31,0%) last van conflicten met de huisbaas.

Wel zijn er een aantal verschillen in percentages te vinden wanneer gekeken wordt naar het soort conflict. Zo hebben mannen, ten opzichte van vrouwen, vaker te maken met een conflict rondom de borg (17,6% tegenover 9,4%). Vrouwen hebben, ten opzichte van mannen, juist vaker een conflict over achterstallig onderhoud  (41,2% tegenover 33,8%).

Opvallend: vrouwen hebben aanzienlijk vaker last van een huisbaas die onaangekondigd de woning betreedt (18,8% bij de vrouwen tegenover 10,8% bij de mannen).

Juridische hulp inschakelen of het zelf oplossen?

Soms kan een conflict zo hoog oplopen dat het beter is om een beroep te doen op een externe partij. Bij een conflict met de huisbaas is het mogelijk om juridische hulp in te schakelen.

11,9% van de ondervraagden heeft bij zijn of haar conflict ervoor gekozen om juridisch advies in te winnen. Dit werpt in het merendeel van de gevallen zijn vruchten af. 20,1% geeft aan dat het inwinnen van juridisch advies heeft bijgedragen aan het oplossen van het conflict. 8,2% heeft weliswaar een beroep gedaan op juridische hulp, maar hiermee niets bereikt.

Een groot deel van de Nederlanders kiest ervoor om een conflict op te lossen zonder juridische tussenkomst. 33,3% van de ondervraagden, die geen gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand, geeft echter bij nader inzien aan dit toch graag te hebben gedaan. 26,4% heeft het conflict ook daadwerkelijk zelf opgelost, zonder enige tussenkomst van derde partijen.